soppong

RE-X-RAY “โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน”

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ลงพื้นที่ดำเนินงาน RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ในพื้นที่ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน