soppong

การประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสของ อปท. (ITA) 2565

9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

9.2 การบริหารงาน

9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต