soppong
นายเสรี แพร่ทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง มอบถุงขยะให้แก่ผู้ประกอบการ ณ จุดชมวิวดอยกิกอคอ เพื่อเป็นการรักษาความสะอาดบริเวณสถานที่ท่องเที่ยว
นายเสรี แพร่ทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง มอบถุงขยะให้แก่ผู้ประกอบการ ณ จุดชมวิวดอยกิกอคอ เพื่อเป็นการรักษาความสะอาดบริเวณสถานที่ท่องเที่ยว
นายเสรี แพร่ทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง มอบหมายให้พนักงานฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำน้ำอุปโภค ให้แก่ประชาชน บ้านไร่ หมู่ 3 ตำบล สบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
นายเสรี แพร่ทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง มอบหมายให้พนักงานฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำน้ำอุปโภค ให้แก่ประชาชน บ้านไร่ หมู่ 3 ตำบล สบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
นายเสรี แพร่ทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง มอบหมายให้นายปริวัฒน์ ทวีสุขเกษมสันต์ นักทรัพยาบุคคล รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง มอบวัสดุ ป้องกันเชื้อ COVID-19 ให้แก่โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
นายเสรี แพร่ทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง มอบหมายให้นายปริวัฒน์ ทวีสุขเกษมสันต์ นักทรัพยาบุคคล รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง มอบวัสดุ ป้องกันเชื้อ COVID-19 ให้แก่โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564
previous arrow
next arrow

ข่าวสารและกิจกรรม

ศิริกุล คำผง

9 ธันวาคม 2021

ศิริกุล คำผง

8 ธันวาคม 2021

ศิริกุล คำผง

8 ธันวาคม 2021

ศิริกุล คำผง

8 ธันวาคม 2021

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง