องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง

ข่าวสารและกิจกรรม

งานลอยกระทง ประจำปี 2561 งบประมาณปี 62
กิจกรรมวันปิยะมหาราช ประจำปี 2561
วันที่ 13 ต.ค. 61 กิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมอำเภอปางมะผ้า
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา/แจกมุ้ง
การเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง
โครงการบวชป่า รักษาต้นน้ำและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

sopnews
ประกาศกำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2562
โลโก้ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร
sopnews
กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ วันประกาศผลและระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร
sopnews
รายชื่อผู้มีสิทธิในการสอบแข่งขันในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง สังกัด อบต.สบป่อง
sopnews
เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่าง

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหลี่ยม บ้านหนองตอง หมู่ที่ 7
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านแม่อุมอง (หย่อมบ้านหนองขาว) หมู่ที่ 5 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านไร่ หมู่ 3 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานอบต.สบป่อง ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านหนองผาจ้ำหมู่ 4 – บ้านกึ๊ดสามสิบ หมู่ที่ 6 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกึ๊ดสามสิบ หมู่ที่ 6 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โครงการก่อสร้างโรงเก็บของ อบต.สบป่อง ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะประจำหมู่บ้านกึ๊ดสามสิบ หมู่ 6 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านแม่หนองตอง หมู่ 7 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านแม่อุมอง หมู่ 5 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน