soppong

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565

นำโดยนายเอนก ปันทะยม นายอำเภอปางมะผ้า พร้อมด้วยห้วหน้าส่วนราชการ

และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่องพร้อมพนักงานฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง หน่วยงานทหาร เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำลอด สถานีควบคุมไฟป่าปางมะผ้า และอาสาสมัครรักษาดินแดนอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัย

ณ บ้านหนองตอง หมู่ 7 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน