soppong

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2565

นายสุริยัน ปัญญา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง

ร่วมพิธีการเปิดประปาภูเขา

โดยมี นายเอนก ปันทะยม นายอำเภอปางมะผ้า

เป็นประธานในพิธีครั้งนี้ ณ บ้านกึ๊ดสามสิบ