soppong

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565

นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง

มอบงานให้พนักงานฝ่ายกองช่าง ซ่อมไฟกิ่ง ณ บ้านหนองผาจ้ำ (บ้านบน) หมู่ 4 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน