soppong

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565

นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง

มอบงานให้พนักงานฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง

อำนวยความสะดวกด้านการจราจร

ณ ตลาดนัดวันอังคาร ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน