soppong

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565

นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง

มอบงานให้พนักงานฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง พ่นสารเคมี ULV กรณีเกิดโรคไข้เลือดออกระบาด ณ บ้านหนองผาจ้ำ หมู่ 4 และ บ้านกึ๊ดสามสิบ หมู่ 6 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน