soppong

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565

นายสุริยัน ปัญญา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง

มอบงานให้พนักงานฝ่ายป่องกันและบรรเทาสาธารณภัย

องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง

นำน้ำอุปโภคไปส่งที่วัดสบป่อง