soppong

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565

คณะผู้บริหารพร้อมด้วยพนักงานฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง

พ่นหมอกควันกรณีเกิดโรคไข้เลือดออกระบาด

ณ บ้านน้ำริน หมู่ 2 และบ้านแม่อูมอง (หย่อมบ้านหนองขาว) หมู่ 5 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จ้งหวัดแม่ฮ่องสอน