soppong

อํานาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง

ภารกิจอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 และกฎหมายอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล  โดยสามารถกำหนดแบ่งภารกิจได้เป็น  7  ด้าน  ดังนี้

1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

(1)   จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก (มาตรา 67 (1))

(2)   ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร (มาตรา 68 (1))

(3)   ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา 68 (2))

(4)   ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ (มาตรา 68 (3))

(5)   การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ (มาตรา 16 (4))

(6)   การสาธารณูปการ (มาตรา 16 (5))

2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(1)   ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา 67 (6))

(2)   ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67 (3))

(3)   ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ (มาตรา 68 (4))

(4)   การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส (มาตรา 16 (10))

(5)   การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา 16 (2))

(6)   การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน  (มาตรา 16 (5))

(7)   การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16 (19))

3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(1)   การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67 (4))

(2)   การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน(มาตรา 68 (8))

(3)   การผังเมือง (มาตรา 68 (13))

(4)   จัดให้มีที่จอดรถ (มาตรา 16 (3))

(5)   การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา 16 (17))

(6) การควบคุมอาคาร (มาตรา 16 (28))

4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยวมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้

(1)   ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68 (6))

(2)   ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ (มาตรา 68 (5))

(3)   บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68 (7))

(4)   ให้มีตลาด (มาตรา 68 (10))

(5)   การท่องเที่ยว (มาตรา 68 (12))

(6)   กิจการเกี่ยวกับการพาณิช (มาตรา 68 (11))

(7)   การส่งเสริมการฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16 (6))

(8)   การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16 (7))

5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้

(1)   คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา 67 (7))

(2)   รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล(มาตรา 67 (2))

(3)   การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ (มาตรา 17 (12))

6 ด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนาธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง   ดังนี้

(1)   บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (มาตรา 67 (8))

(2)   ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (มาตรา 67 (5))

(3)   การจัดการศึกษา (มาตรา 16 (9))

(4)   การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณีและวัฒนาธรรมอันดีงามของท้องถิ่น (มาตรา 17 (18))

7 ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(1)   สนับสนุนสภาตำบลและ อปท.อื่นในการพัฒนาท้องถิ่น  (มาตรา 45 (3))

(2)   ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร

(มาตรา 67(9))

(3)   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการมีมาตรการป้องกัน (มาตรา 16 (16))

(4)   การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของ อปท. (มาตรา 17(3))

(5)   การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น(มาตรา17 (16))

ภารกิจหลัก  และภารกิจรองขององค์การบริหารส่วนตำบล

ภารกิจหลัก

(1)     ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน สะพาน เป็นต้น

(2)     การปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า น้ำประปา เป็นต้น

(3)     การรักษาความสะอาดถนน ทางน้ำ ทางเดิน ที่สาธารณะรวมทั้งการกำจัดมูลฝอย/สิ่งปฏิกูล

(4)     การป้องกันและระงับโรคติดต่อ

(5)     การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(6)     การพัฒนาและปรับปรุงการเมืองและการบริหาร

(7)     การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(8)     การส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพและการเพิ่มรายได้แก่ราษฎร

(9)     การฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(10)   การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

(11) การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

(12) การส่งเสริมและเสริมสร้างให้ราษฎรมีสุขภาพแข็งแรง

(13) การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร

(14) การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

(15) การส่งเสริมประชาธิป ไตยความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

ภารกิจรอง

(1)     การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย

(2)     การคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(3)     การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน

(4)     การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

(5)     การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีในท้องถิ่น

(6)     การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ

(7)     การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร

(8)     ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนประกอบการค้า

(9)     การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

(10) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

(11) การจัดการ การบำรุง และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(12) การรักษาความสงบเรียบร้อยการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของราษฎร