soppong

อำนวยความสะดวกด้านการจราจร

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566

นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง มอบหมายให้บุคลากรฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง อำนวยความสะดวกด้านการจราจรพร้อมกับเจ้าหน้าที่การจราจร ตำรวจภูธรอำเภอปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน