อบต.สบป่อง เข้าร่วมรับการประเมินตามโครงการประกวดหมู่บ้าน/ชุมชนสะอาดตามแผนปฏิบัติ”ประเทศไทยไร้ขยะ”ตามแนวทาง “ประชารัฐ”ระยะ 1 ปี ( พ.ศ.2559-2560) โดยคณะทำงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับอำเภอ อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน