soppong

องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่องร่วมกับอำเภอปางมะผ้า ดำเนินจัดโครงการ “ร้อยดวงใจชาติพันธุ์อำเภอปางมะผ้า สืบสานงานพ่อ บนวิถีพอเพียง”

 

 โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้

  • เพื่อเตรียมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
  • เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง(สร้างเครือข่ายผักปลอดภัย)
  • เพื่อส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ของกลุ่มอาชีพในเขต อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  • เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย
  • เพื่อปรับภูมิทัศน์และส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว ถ้ำผีแมน อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  • เพื่อเป็นจุดพักรถ อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สถานที่ดำเนินงาน  บริเวณถ้ำผีแมน ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน