soppong

หน่วยบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565

นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง

มอบให้นายเสรี แพร่ทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง

พร้อมด้วยพนักงานฝ่ายจัดเก็บรายละได้องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่

ณ บ้านแม่หมูลีซอ หมู่ 8 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน