soppong

สำรวจความเสียหายข้าวไร่เกษตรกร

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 เวลา 11.30 น.

นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง มอบหมายให้บุคลากรฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและบุคลากรฝ่ายกองช่าง สำรวจความเสียหายข้าวไร่ของชาวบ้าน จำนวน 1.2 ไร่ 1 ครัวเรือน ณ บ้านแม่หมูลีซอ หมู่ 8 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน