soppong

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565

นายสุริยัน  ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง มอบให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ไปเติมน้ำในถัง ณ ป่าช้าบ้านไร่ หมู่ 3  ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน