soppong

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565

นายสุริยัน ปัญญานายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่องได้มอบงานให้พนักงานฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง พ่นหมอกควัน (กรณีเกิดโรคระบาด) โรคไข้เลือดออก ณ บ้านไร่ (หย่อมบ้านน้ำบ่อสะเป่)