soppong

พ่นสารเคมีชนิด (ULV) พร้อมสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567

นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่องมอบหมายให้นายสรรค์ ปามือ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง พร้อมด้วยบุคลากรฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับบุคลากรโรงพยาบาล บุคลากรสาธารณสุขอำเภอปางมะผ้าและอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานบ้านกึ๊ดสามสิบ ลงพื้นที่พ่นสารเคมีชนิด (ULV) พร้อมสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ณ บ้านกึ๊ดสามสิบ แบะหย่อมบ้านนาอ่อน หมู่ที่ 6 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน