soppong

ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่หมูลีซอ

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565

นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล มอบหมายให้ นายพายัพ มังกรชัยศิลป์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง พร้อมด้วยพนักงานฝ่ายพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง เยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่หมูลีซอ หมู่ 8 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอนสอน