soppong

ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ

 • หน่วยที่ 1 การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
  • 1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) และหรือ (พ.ศ.2561-2565)
   • 1. รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
  • 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการนำโครงการการบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย
   • 1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) และหรือ (พ.ศ.2561-2565)
   • 2. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือ เพิ่มเติม
   • 3. การใช้เงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ฯลฯ
   • 4. การโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่/โอนเพิ่ม เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณสำหรับการพัฒนาท้องถิ่น
  • 3. แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความเชื่อมโยงหรือสอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   • 1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) และหรือ (พ.ศ.2561-2565)
   • 2. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือเพิ่มเติม
   • 3. การใช้เงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ฯลฯ
  • 4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
   • 1. รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
   • 2. รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
   • 3. รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
   • 4. ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยผู้บริหารท้องถิ่น
  • 5. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนำโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) และหรือ (พ.ศ.2561-2565) ที่ได้ผ่านกระบวนการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ/ระดับจังหวัด มาดำเนินการโดยใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติมหรือเงินนอกงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.
   • 1. รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นในระดับอำเภอ
   • 2. รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นในระดับจังหวัด
   • 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) และหรือ (พ.ศ.2561-2565)
   • 4. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือเพิ่มเติม
   • 5. การใช้เงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ฯลฯ
  • 6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการนำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) มาเป็น กรอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   • 1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) และหรือ (พ.ศ.2561-2565) ที่แสดงถึงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
   • 2. โครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายที่แสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
 • หน่วยที่ 2 การจัดทำฐานข้อมูล
  • 7. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลตามฐานข้อมูลสำคัญตามกรอบระยะเวลา
   • 1. มีการบันทึกข้อมูลตามฐานข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่องทุกระบบ ตามแนวทางที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด
   • 2. การบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มฝ.1, มฝ.2) บันทึกและรับรองในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นปัจจุบัน
   • 3. ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ให้เป็นปัจจุบัน และผ่านการรับรองความถูกต้องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเรียบร้อยแล้ว
 • หน่วยที่ 3 การจัดการข้อร้องเรียน
  • 8. ร้อยละของข้อร้องเรียนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการสำเร็จลุล่วง
   • 1. มีการมอบหมายสำนัก/กอง/ฝ่าย/เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบและมีคำสั่งแต่งตั้ง
   • 2. ทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน
   • 3. หลักฐานการรางานผลให้ทราบภายใน 15 วัน
  • 9. ร้อยละของข้อร้องเรียนที่มาจากศูนย์ดำรงธรรมที่ดำเนินการสำเร็จลุล่วง
   • 1. มีการมอบหมายสำนัก/กอง/ฝ่าย/เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบและมีคำสั่งแต่งตั้ง
   • 2. ทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน
   • 3. หลักฐานการรางานผลให้ทราบภายใน 15 วัน
   • 4. ข้อมูลศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหรือจังหวัด
 • หน่วยที่ 4 การบริการประชาชน
  • 10. การอำนวยความสะดวกในการบริการประชาชน เพื่อมุ่งสู่ประโยชน์สุขของประชาชนผู้รับบริการและมีประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบ
   • 1. การจัดสถานที่ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกตามหัวข้อเกณฑ์การประเมินด้วยข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและสามารถพิสูจน์ได้ในระดับหนึ่ง (เป็นที่ยอมรับได้)
   • 2. แบบคำร้อง คำสั่งให้เจ้าหน้าที่บริการล่วงเวลา/พักเที่ยง หรือวันหยุดราชการหลักฐานการใช้บริการในช่วงเวลาดังกล่าว
   • 3. ตรวจสอบสัญญาณ WiFi ของ อปท. การจัดมุมอินเทอร์เน็ต
   • 4. เอกสารประเมินความพึงพอใจ ฯลฯ
  • 11. ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่จะติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูล หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   • 1. คู่มือสำหรับประชาชนที่ อปท. จัดทำขึ้น
   • 2. ตรวจสอบสัญญาณ WiFi ของ อปท. การจัดมุมอินเทอร์เน็ต
   • 3. เอกสารประเมินความพึงพอใจ
   • 4. ตรวจสอบการให้บริการช่องทางเว็บไซต์ของ อปท.
  • 12. การประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Citizen-Feedback)
   • 1. หลักฐานแบบประเมินความพึงพอใจ
   • 2. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจที่ประมวลผลเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
   • 3. เอกสารหรือรายการหรือวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่แสดงให้เห็นถึงการให้คะแนนและแสดงความคิดเห็นของประชาชน เพื่อให้มีการปรับปรุงบริการของ อปท.
   • 4. มีและใช้อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ในการบริการประชาชน
 • หน่วยที่ 5 ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
  • 13. การประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานของรัฐ ตามแบบ ปค. 1 แบบ ปค.4 แบบ ปค. 5 และแบบ ปค. 6
   • 1. รายงานระดับหน่วยงานของรัฐ ตามแบบ ปค. 1 แบบ ปค. 4 แบบ ปค. 5 และแบบ ปค. 6
   • 2. หนังสือนำส่งรายงานให้ผู้กำกับดูแล
  • 14. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีผู้ตรวจสอบภายในหรือมอบหมายให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ตรวจสอบภายในและปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตามที่หลักเกณฑ์ฯ กำหนด
   • 1. ข้อมูลอัตรากำลังตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน (กรณีมีผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายใน)
   • 2. คำสั่งมอบหมายให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน (กรณีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายใน)
   • 3. แผนการตรวจสอบภายในประจำปี
   • 4. รายงานผลการตรวจสอบ
 • หน่วยที่ 6 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
  • หน่วยย่อยที่ 1 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
  • 15. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำข้อตกลง ในการปฏิบัติราชการระหว่าง ส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่น
   • 1. มีหนังสือ/เอกสาร เป็นข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ
   • 2. มีรายงานผลการปฏิบัติราชการ
   • 3. มีเอกสารการลงนามของผู้มีอำนวยการสำนัก/กอง/ฝ่ายและข้าราชการ พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจำ ได้ลงนามทราบทุกคน
  • 16. มีการวิเคราะห์และสรุปผลการประเมินผล การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประเมินผลตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีบุคคลภายนอกร่วมเป็นกรรมการ
   • 1. คำสั่ง/ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลฯ ที่มีผู้แทนชุมชน องค์กร ภาคประชาชน ภาคเอกชน ร่วมเป็นกรรมการ ที่เป็นปัจจุบัน
   • 2. รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลฯ
   • 3. รายงานผลการประเมินผลและเสนอ แนวทางการแก้ไขและพัฒนาการปฏิบัติงาน ให้ครบทั้ง 4 ด้าน
   • 4. ผู้บริหารพิจารณาผลการประเมินและสั่งการ เสนอแนวทางการแก้ไขและพัฒนาการปฏิบัติงาน
  • หน่วยย่อยที่ 2 ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)
  • 17. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีผลคะแนน LPA โดยรวมเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
   • 1. ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ปี 2561 เทียบกับปี 2562
 • หน่วยที่ 7 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
  • 18. การมอบอำนาจการตัดสินใจ เพื่อปฏิบัติราชการ
   • 1. หนังสือหรือคำสั่งมอบอำนาจ พร้อมบัญชีการมอบอำนาจแนบท้าย (ไม่ใช่คำสั่งรักษาราชการแทน) ที่เป็นปัจจุบัน
   • 2. การมอบอำนาจต้องเป็นเรื่องที่มีผลโดยตรงต่อประชาชนและเป็นอำนาจของผู้บริหาร อปท.
   • 3. จำนวนหรือร้อยละของหนังสือ หรือคำสั่งมอบอำนาจที่ปฏิบัติจริงโดยการลงนามของ ผู้ได้รับมอบอำนาจ อย่างน้อยร้อยละ 80
  • 19. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคมเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
   • 1. มีและใช้อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ในการบริการประชาชน
   • 2. ตรวจสอบการให้บริการช่องทางเว็บไซต์ ของ อปท.
   • 3. ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่มีอยู่จริง เช่น มี wifi ใช้งานจริงหรือไม่ หรือมีการใช้โปรแกรม อนุมัติงานก่อสร้างจริงหรือไม่ เป็นต้น
  • 20. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการบูรณาการ (Intergration) โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ ร่วมกับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นอื่น หรือร่วมกับหน่วยงานอื่น
   • 1. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
   • 2. โครงการที่มีการดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
   • 3. รายงานผลการดำเนินการที่เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ
 • หน่วยที่ 8 การปรับปรุงภารกิจ
  • 21. ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (2560 – 2562) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงยกเลิกภารกิจ หรือข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
   • 1. คำสั่ง/ประกาศแต่งตั้งคณะทำงาน
   • 2. รายงานการประชุมคณะทำงาน
   • 3. บันทึกเสนอผู้บริหารเอกสารแสดงการขับเคลื่อนการดำเนินงานหลังจากการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ หรือข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เสนอผู้บริหารพิจารณา
 • หน่วยที่ 9 การดำเนินงานตามนโยบายของจังหวัด
  • 22. (ตัวอย่าง) จำนวนกิจกรรม ที่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ดำเนินการในโครงการ (ระบุโครงการหรือกิจกรรมให้ชัดเจน)
   • 1. ข้อมูลการประสานหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องเช่น ที่ทำการปกครองอำเภอ/จังหวัด สาธารณสุขอำเภอ/จังหวัด สถานีตำรวจในพื้นที่
   • 2. สื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น ป้าย แผ่นพับ เว็บไซต์ ภาพถ่าย วารสาร ใบปลิว จดหมายข่าว
   • 3. โครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึงเกณฑ์การประเมินที่ได้กำหนดไว้
   • 4. รายงานผลการดำเนินการที่เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ