Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ

ประกาศกำหนดส่วนราชการและอ…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สบป่อง

รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการ…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน โอน/ย้าย

ประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร

ประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายพน…

Continue Reading...
Posted in ข่าวสารและกิจกรรม

งานลอยกระทง ประจำปี 2561 งบประมาณปี 62

Continue Reading...
Posted in ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมวันปิยะมหาราช ประจำปี 2561

วันที่ 23 ต.ค. 61 อำเภอปา…

Continue Reading...
Posted in ข่าวสารและกิจกรรม

วันที่ 13 ต.ค. 61 กิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมอำเภอปางมะผ้า

วันที่ 13 ต.ค. 61 เวลา 7….

Continue Reading...
Posted in ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา/แจกมุ้ง

วันพุธ ที่ 10 ตุลาคม 2561…

Continue Reading...
Posted in ข่าวสารและกิจกรรม

การเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง

การเลื่อนวันประกาศรายชื่อ…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ วันประกาศผลและระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร

กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ …

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้มีสิทธิในการสอบแข่งขันในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง สังกัด อบต.สบป่อง

รายชื่อผู้มีสิทธิในการสอบ…

Continue Reading...