Posted in ข่าวสารและกิจกรรม

เรื่อง มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย

Continue Reading...
Posted in ข่าวสารและกิจกรรม

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

Continue Reading...
Posted in ข่าวสารและกิจกรรม

สำรวจข้อมูลการปฏิบัติตามมาตรการการเฝ้าระวังโรค COVID-19 ของแม่ค้าและพ่อค้าที่มาจำหน่ายสินค้าในตลาดอำเภอปางมะผ้า

Continue Reading...
Posted in ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศ เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศงบแสดงฐานะการเงินปร…

Continue Reading...
Posted in ข่าวสารและกิจกรรม

งานลอยกระทง ประจำปี 2561 งบประมาณปี 62

Continue Reading...
Posted in ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมวันปิยะมหาราช ประจำปี 2561

วันที่ 23 ต.ค. 61 อำเภอปา…

Continue Reading...
Posted in ข่าวสารและกิจกรรม

วันที่ 13 ต.ค. 61 กิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมอำเภอปางมะผ้า

วันที่ 13 ต.ค. 61 เวลา 7….

Continue Reading...
Posted in ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา/แจกมุ้ง

วันพุธ ที่ 10 ตุลาคม 2561…

Continue Reading...
Posted in ข่าวสารและกิจกรรม

การเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง

การเลื่อนวันประกาศรายชื่อ…

Continue Reading...
Posted in ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการบวชป่า รักษาต้นน้ำและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561

นายจรูญ สร้อยจิต นายอำเภอ…

Continue Reading...