soppong

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2565

คณะผู้บริหารพร้อมด้วยพนักงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง

ทำกิจกรรมจิตอาสา

ถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 3 มิถุนายน 2565

ณ ห้องประชุมอำเภอปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน