soppong

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565

คณะผู้บริหารพร้อมด้วยพนักงานฝ่ายกองช่าง และพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ออกสำรวจความเสียหายฝายชะลอน้ำ ณ บ้านสบป่อง หมู่ 1 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน