soppong

อำนวยความสะดวกการจราจร

วันที่ 20 กันยายน 2566

นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง มอบหมายให้บุคลากรฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อำนวยความสะดวกการจราจรให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสบป่อง รวมถึงประชาชนที่สัญจรไปมา