soppong

หน่วยบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565

พนักงานฝ่ายจัดเก็บรายละได้องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ออกหน่วยบรอการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่

ณ บ้านไร่ หมู่ 3 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน