soppong

รับ-ส่ง ผู้พิการ จากบ้าน ไปส่งโรงพยาบาลปางมะผ้า

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566

ตามคำร้องของญาติผู้พิการ นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง มอบหมายให้บุคลากรฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง รับ-ส่ง ผู้พิการ จากบ้าน ไปส่งโรงพยาบาลปางมะผ้า