soppong

ประชุมทีม SRRT

26 พฤษภาคม 2566

นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมทีม SRRT เฝ้าระวังและป้องโรคไข้เลือดออกตำบลสบป่อง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง