soppong

ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่อูมอง

วันที่ 19 กันยึ 2566

นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง มอบหมายให้นายเสรี แพร่ทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง พร้อมด้วยบุคลากรฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่อูมอง หมู่ 5 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน