soppong

ดับไฟป่าบริเวณหน้าปศุสัตว์อำเภอปางมะผ้า

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2566 นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง มอบหมายให้พนักงานฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ปฏิบัติการดับไฟป่า บริเวณหน้าปศุสัตว์อำเภอปางมะผ้า สามารถควบคุมไฟป่าได้ทัน