soppong

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา/แจกมุ้ง

วันพุธ ที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. อบต.สบป่องนำโดยนายเสรี แพร่ทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง และสาธารณะสุขอำเภอปางมะผ้า ได้นำข้าราชการและพนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่องบางส่วนทำกิจกรรมถวายแทนพรรษาให้กับวัดแม่อูมองและแจกมุ้งจำนวน 50 หลังให้กับชาวบ้านลุ๊กป่อก๊อ