soppong

การขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

(รายใหม่) ประจำปีงบประมาณ 2561

 

ตามที่  กระทรวงมหาดไทย  ได้ประกาศใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองท้องถิ่น   พ.ศ. 2552   เพื่อใช้ในการดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองท้องถิ่น  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  20  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  มาตรา  69  และมาตรา 77  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์  การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552” ซึ่งตามข้อ  7  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ให้ผู้ที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป  ในปีงบประมาณถัดไป   โดยให้ผู้สูงอายุรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนยื่นคำขอลงทะเบียน รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสำราญ  จึงได้มีประกาศให้ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์  และมีความประสงค์จะขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ไปติดต่อยื่นคำขอขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง  ตาม  วัน เวลา  และสถานที่  ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ผู้มีคุณสมบัติได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

(1) มีสัญชาติไทย

(2) มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน

(3) มีอายุ  60  ปีบริบูรณ์ขึ้นไป  ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561  (โดยเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่  1

ตุลาคม  2500  เกิดระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2500 – 30  กันยายน  2500)  สำหรับในกรณีที่ในทะเบียนราษฎร ไม่ปรากฏวันที่  เดือนเกิด  ให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดในวันที่  1  มกราคม  ของปีนั้น)

(4) ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้แก่  ผู้รับเงินบำนาญ  เบี้ยหวัด  บำนาญพิเศษ  หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้ได้รับเงินเดือน  ค่าตอบแทน  รายได้ประจำ  หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ  ยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเบี้ยผู้พิการขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548

2. ขั้นตอนการยื่นคำขอและวิธีการพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ให้ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามข้อ  1.  ยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเอง ต่อผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนเองมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน  ระหว่างวันที่  1 – 30  พฤศจิกายน 2559  ในวันเวลาราชการ เว้น วันหยุดราชการ  ณ  สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสำราญ  พร้อมเอกสารหลักฐาน  ดังต่อไปนี้

(1) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย พร้อมสำเนา

(2) ทะเบียนบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน) พร้อมสำเนา

(3) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)  สำหรับกรณี ขอรับเงินยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร พร้อมสำเนา

กรณีผู้สูงอายุมีความจำเป็น  ไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้   ผู้สูงอายุอาจมอบอำนาจเป็น ลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนได้ ทั้งนี้ ผู้สูงอายุที่ได้ลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเป็นผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2559  ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 2560  ภายในวันที่  10  ของทุกเดือน  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสำราญ  จะจ่ายเงินโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง  ตามความประสงค์ที่ผู้สูงอายุได้ระบุไว้ในแบบคำขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิให้ต่อเนื่องในการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(ปีงบประมาณถัดไป) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ผู้สูงอายุจะต้องไปลงทะเบียน ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุก่อนสิ้นปีงบประมาณ หรือภายในเดือนพฤศจิกายน 2559  ที่เปิดให้มีการลงทะเบียนยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

***แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคลิกที่นี่ครับ

***ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒