Posted in ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศแผนการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง

ประกาศแผนพัสดุ

Continue Reading...
Posted in ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหลี่ยม บ้านหนองตอง หมู่ที่ 7

ประกาศราคากลาง ก่อสร้างท่…

Continue Reading...
Posted in ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านแม่อุมอง (หย่อมบ้านหนองขาว) หมู่ที่ 5 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

คสล.แม่อุมองหย่อมบ้านหนอง…

Continue Reading...
Posted in ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านไร่ หมู่ 3 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

คสล.บ้านไร่(หย่อมบ้านสามห…

Continue Reading...
Posted in ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานอบต.สบป่อง ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โครงการปรับปรุงอาคารสำนัก…

Continue Reading...
Posted in ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านหนองผาจ้ำหมู่ 4 – บ้านกึ๊ดสามสิบ หมู่ที่ 6 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โครงการซ่อมสร้างผิวจราจร …

Continue Reading...
Posted in ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกึ๊ดสามสิบ หมู่ที่ 6 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ซ่อมสร้างผิวจราจร คสล.กึ๊…

Continue Reading...
Posted in ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการก่อสร้างโรงเก็บของ อบต.สบป่อง ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ห้องเก็บของอบต.สบป่อง-1 ห…

Continue Reading...
Posted in ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะประจำหมู่บ้านกึ๊ดสามสิบ หมู่ 6 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โครงการก่อสร้างห้องสาธารณ…

Continue Reading...
Posted in ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านแม่หนองตอง หมู่ 7 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

คสล.หนองตอง-2 โครงการก่อส…

Continue Reading...