Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน โอน/ย้าย

ประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร

ประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายพน…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ วันประกาศผลและระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร

กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ …

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้มีสิทธิในการสอบแข่งขันในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง สังกัด อบต.สบป่อง

รายชื่อผู้มีสิทธิในการสอบ…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่าง

รับโอนย้ายพนักงาน   

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครสอบพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศสอบพนักงานจ้าง 2561…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจไร่พอเพียง

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจไ…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ งานขอความร่วมมือ/แบบสอบถาม/สำรวจ

แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร ตามโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ

แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร ตาม…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน โอน/ย้าย

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันและประกาศกำหนดวัน เวลาและสถานที่สอบ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิส…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวนประชาชนชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปีงบประมาณ 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่…

Continue Reading...