soppong

“วันเพ็ญเดือนสิบสอง ล่องผ่องกระทงไทย”

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง จัดกิจกรรม “วันเพ็ญเดือนสิบสอง ล่องผ่องกระทงไทย”

ณ วัดวัดสบป่อง โดย นายสราวุธ ทังดิน นายอำเภอปางมะผ้า เป็นประธานในพิธีเปิด