soppong

อำนวยความสะดวกการจราจร

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566

นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่องมอบหมายให้บุคลากรฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง อำนวยความสะดวกการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลปางมะผ้าและศูนย์เด็กเล็กบ้านสบป่อง โดย นายเสรี แพร่ทอง รองปลัดตำบล เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติการในครั้งนี้