soppong

วันที่ 21 สิงหาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ดำเนินการจัด “โครงการค่ายเยาวชนวัยใส ห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2566” ณ บ้านหนองตอง หมู่ 7 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน