soppong

มอบทรายเทมีฟอส (Temefhose) ให้แก่โรงเรียนต่างๆ

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566

นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง

มอบหมายให้พนักงานฝ่ายงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ร่วมกับโรงพยาบาลปางมะผ้าและสาธารณสุขอำเภอปางมะผ้า มอบทรายเทมีฟอส (Temefhose)

ให้แก่โรงเรียนต่างๆดังนี้

1.โรงเรียนบ้านลุกป่าก๊อ

2.โรงเรียนบ้านน้ำริน

3.โรงเรียนบ้านแม่อูมอง

4.โรงเรียนบ้านดงมะไฟ

5.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำริน

6.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่อูมอง

7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่หมูลีซอ