soppong

วันที่ 6 เมษายน 2566

นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง

มอบหมายให้พนักงานฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง นำน้ำอุปโภคให้แก่ชาวบ้านที่ขาดแคลนน้ำ ณ บ้านไร่ หย่อมบ้านท่าไคร้

หมู่ 3 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน