soppong

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566

นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง มอบหมายให้พนักงานฝ่ายกองช่าง ทำการซ่อมแซมห้องน้ำสาธารณะ ให้สามารถใช้งานได้ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ณ ห้องน้ำสาธารณะด่านผามอน ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน