soppong

พ่นสารเคมีชนิด ULV (กรณีเกิดโรคระบาด)

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565

นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง มอบหมายให้พนักงานฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ออกพื้นที่พ่นสารเคมีชนิด ULV ณ บ้านกึ๊ดสามสิบ และหย่อมบ้านนาอ่อน หมู่ 6 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน