soppong

วันที่ 2 กุมภาพันธ์  2565 

คณะผู้บริหารองค์การบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง นำข้าวสารอาหารแห้ง วัสดุเครื่องครัว และเครื่องนุ่งห่ม นำไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 2 ราย ณ บ้านสบป่อง หมู่ 1 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน