soppong

ประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. อบต.สบป่อง จัดประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง