soppong

โครงการ “ค่ายเยาวชนวัยใส ต้านภัยยาเสพติด”

องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่องนำโดยนายเสรี แพร่ทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง และ นายสุริยะกาญจน์ มาลาวัลย์ หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมคณะ จัดโครงการ “ค่ายเยาวชนวัยใส ต้านภัยยาเสพติด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2559 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าถ้ำน้ำลอด  อำเภอปางมะผ้า  จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2559

ลงทะเบียน 

1 2

ให้ความรู้เรื่อง “สถานการณ์ของปัญหายาเสพติดในพื้นที่อำเภอปางมะผ้า และบทลงโทษเกี่ยวกับยาเสพติด” โดยวิทยากรจาก สภ.ปางมะผ้า

14408061_288152074900865_1980797007_o 14384200_288151648234241_622178038_n

กิจกรรมสัมพันธ์

14408114_288368858212520_75393251_o 14393384_288181124897960_903930969_o 14358998_1319727108068000_2483753232658583414_n

รับประทานอาหารกลางวัน

14393280_288174264898646_974285719_o 14374623_288174271565312_787644437_o 14393269_288174194898653_695575367_o

14393800_288174224898650_988616642_o 14359723_288778851504854_36821781_o 14339867_288174181565321_346279228_o

14285555_288174234898649_1832063211_o

ให้ความรู้เรื่อง “ประเภทและโทษของยาเสพติด” โดยวิทยากรจาก โรงพยาบาลปางมะผ้า

14393887_288187748230631_1664153068_o 14393835_288187728230633_113502547_o 14375393_288181088231297_1404938537_o

14359897_288196771563062_1897479502_o 14374525_288181118231294_595355315_o

พักรับประทานอาหารว่าง

14359877_288220464894026_1549958424_o 14339909_288220391560700_510885065_o

ให้ความรู้เรื่อง “พฤติกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับแรงกดดัน”,”พฤติกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับแรงกดดัน”,”ทักษะการปฏิเสธยาเสพติด” โดย วิทยากรจาก กองร้อย ตชด.336

14408114_288368858212520_75393251_o 14374653_288181101564629_1878209322_o 14339462_288368718212534_1882884271_o

14393973_288196761563063_1317412319_o 14339922_288220491560690_771304812_o

รับประทานอาหารเย็น เข้าที่พัก/ทำธุรส่วนตัว

4 6 7

8 9

ทำกิจกรรมกลุ่มเพื่อเสริมสร้างทักษะการป้องกันยาเสพติด โดย วิทยากรจาก กองร้อย ตชด.336

14360367_288669891515750_1599951877_o 14394015_288779068171499_995454768_o 14264947_1320466644660713_5266210765484273195_n

14360309_288669938182412_861097841_o 14393145_288368791545860_1703417987_o 14359701_288368861545853_976974795_o

14393312_288368848212521_2077940872_o 14291710_1319727204734657_8150090406618126876_n 14393955_288368811545858_673518670_o

14374741_288368794879193_290043157_o 14408229_288368818212524_584605386_o 14285735_288368841545855_1325445960_o

18 กันยายน 2559

รับประทานอาหารเช้า

5 3

ให้ความรู้เรื่อง”สถานการณ์ยาเสพติดตามแนวชายแดน”,”การหลีกเลี่ยงและปฏิกิริยาเสพติด”,”บทบาทของหน่วยงานทหารกับการป้องกันปัญหายาเสพติด”,”การป้องกันอาชญากรรม”

14394015_288779068171499_995454768_o 14374550_288779008171505_239365324_o 14339233_288669921515747_71945997_o

รับประทานอาหารกลางวัน

14285555_288174234898649_1832063211_o 14359723_288778851504854_36821781_o

พีธีมอบเกียรติบัตร ปิดโครงการ

14393958_288778911504848_537925202_o 14374687_288779078171498_666493365_o

14375248_288779038171502_247244678_o 14375389_288778991504840_1644124577_o