soppong

โครงการแข่งขันกีฬาหนูน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่องประจำปีงบประมาณ 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง จัดโครงการแข่งขันกีฬาหนูน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่องประจำปีงบประมาณ  2561  เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2561 ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายชาติชาย ตาหมี่ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานฯ