soppong

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ประชาสัมพันธ์

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

 ครม. ได้มีการลงมติเรื่อง “เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด” โดยการขยายวงเงินจากเดิม 400 บาทต่อเดือน ให้เป็น 600 บาทต่อเดือน และขยายช่วงอายุที่เคยให้ตั้งแต่เด็กแรกเกิดไปจนถึงอายุ 3 ปี  ซึ่งตอนนี้ได้มีการประกาศยืดระยะเวลาลงทะเบียนเพิ่มเติมกัน ทั้งนี้ คุณแม่ต้องทราบเกณฑ์หรือเงื่อนไขด้วย โดยจะเปิดรับลงทะเบียนแก่เด็กที่เกิดในงบประมาณของปี 2559 และเด็กที่เกิดในช่วงปีงบประมาณของปีที่ 2560 ดังนี้

 เกณฑ์สำคัญที่ต้องทราบ

  1. เด็กต้องเกิดช่วงไหนถึงจะเข้าร่วมได้

– เด็กที่เกิดในช่วงปีงบประมาณ 2559 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559) ได้มีการเปิดรับลงทะเบียนไปแล้วตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 ถึง 30 กันยายน 2559

– เด็กที่เกิดในช่วงปีงบประมาณ 2560 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560) จะมีการเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 และสิ้นสุดการเปิดรับลงทะเบียนในวันที่ 30 กันยายน 2560

  1. ลงทะเบียนที่ไหน

คุณแม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียนเพื่อรับ “เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด” ได้ตามสถานที่ดังต่อไปนี้ค่ะ

– กรุงเทพมหานคร ลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตต่าง ๆ

– ต่างจังหวัด ลงทะเบียนที่สำนักงานเทศบาล หรือที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล

– ในพัทยา ลงทะเบียนได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  1. เอกสารที่ต้องใช้ในการลงทะเบียน

– แบบลงทะเบียน (ดร.01) (รับที่สถานที่ลงทะเบียน)

– แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) ที่ได้รับการรับรองแล้ว

– สำเนาบัตรประชาชนของคุณแม่

– สำเนาเอกสารการฝากครรภ์ หรือสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก

– สำเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด (นำมายื่นหลังคลอด)

– สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย (กรณีต้องการรับเงินผ่านบัญชี)

  1. รับเงินได้ที่ไหน เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว คุณแม่ก็สามารถรับเงินได้ที่
  1. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย (กรณีต้องการรับเงินผ่านบัญชี)
  2. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) หรือ กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.)

 

***ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 2559

***ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง การลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2560

***แบบฟอร์มลงทะเบียนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด