soppong

โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 7 – 10 พฤษภาคม 2561  ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน


  • วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านขนิษฐา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ศึกษาดูงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว  อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่