soppong

โครงการอบรมศิลปะการแสดงของชนเผ่าลีซู ประจำปี 2561

โครงการอบรมศิลปะการแสดงของชนเผ่าลีซู

ภายใต้การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมความเชื่อกับวิถีชีวิตชนเผ่า ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2561 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง