soppong

“โครงการส่งเสริมพัฒนาการรอบด้านและการเรียนรู้ ทักษะด้านสมอง(EF)” ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่อูมอง

วันที่ 16. สิงหาคม 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่อูมอง ดำเนินการจัด “โครงการส่งเสริมพัฒนาการรอบด้านและการเรียนรู้ ทักษะด้านสมอง(EF)” ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่อูมอง โดย นายบุญถม หมายมั่น ผู้ใหญ่บ้านแม่อูมองเป็นประธานในพิธีเปิด